Език: BG
Валута: EUR
  • EUR
Решения и устройства за радиочестотни измервания, анализ, мониторинг и кодификация

Гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


1. Стоките, обект на договора за доставка, притежават договорна гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. Доставчикът се задължава при заявена надлежно писмена рекламация да изпрати стоката на производителя.
2. Доставчикът не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично писмена гаранция за доставените стоки.
3. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, пряко или косвено уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено в инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя на продукта. Не се приемат различни, противоречащи на тези условия, освен споразумение с взаимно писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават от настоящите условия. За да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни споразумения и различия се изисква писмено съгласие от Р-Телеком ЕООД. Фирмената политика се прилага за всички бъдещи сделки с клиента.
4. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване на поправка на заявени за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в съответствие с договора за продажба.
    4.1. Стандартната гаранция е 2 (две) години от датата на покупката (ако тази дата е потвърдена на етикет/печат или всякакви други подходящи средства) или от датата на производство (ако датата на покупката не е потвърдена).
    4.2. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи:
       а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука;
       б) дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо оборудване;
       в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице;
       г) гаранционната пломба/лепенка е увредена;
       д) продуктът е механично повреден.
    4.3. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от клиента цена на стоката.
5. При несъответствие на продукта с договора за доставка клиентът заявява до доставчика рекламация по образец.
    5.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на доставчика в състоянието, в което е бил доставен- с оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и всички придружаващи документи. Клиентът следва да приложи и касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
    5.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното, или чрез ремонт на продукта, като производителя е този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не.
    5.3. Рекламация може да се предяви до две години от доставката на продукта, но не по-късно от един месец от установяване на неизправност.
6. Единствено съответният производител определя, дали става дума за гаранционен случай. Ако е такъв, всички разходи са за сметка на Р-Телеком. В противен случай е необходимо те да се поемат от клиента, като се предоставя оферта за предваритело одбрение, относно необходимите резервни части и ремонт.