Език: BG
Валута: EUR
  • EUR
Решения и устройства за радиочестотни измервания, анализ, мониторинг и кодификация

Общи условия

     Целта на Р-Телеком ЕООД е търговско представителство, продажба, доставка и инсталиране на устройства за телекомуникации, както и измервателни апарати и решения за радиочестотни измервания, анализ, мониторинг и кодификация.

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Настоящите общи условия уреждат договорите за доставка на продукти, сключвани между:
„Р-ТЕЛЕКОМ” ЕООД- търговско дружество, учредено съгласно законите на Република България, със седалище гр.Сливен и с адрес на управление на дейността гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Георги Гюлмезов” № 2, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, и

Потребителите на предлаганите продукти, наричани по-долу за краткост „КЛИЕНТИ”.

1. Клиент по смисъла на настоящите общи условия е:
а) физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;
б) физическо лице или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

2. Производител по смисъла на настоящите общи условия е физическо или юридическо лице, което:
а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането и на пазара;
б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката и или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.


II. ПОРЪЧКИ.
3. Поръчките могат да се изпълняват от „Р-ТЕЛЕКОМ” ЕООД или от представляван от „Р-ТЕЛЕКОМ” ЕООД производител.
С попълване на формуляра за поръчки клиентът заявява, че е съгласен с настоящите общи условия, както и че предоставя разрешение доставчикът да се свърже с него на посочената електронната поща или телефонен номер.
4. Поръчки могат да се поставят по предварителна заявка за оферта с цени, търговски условия и време за доставка (на ел. адрес info@rtelecom.net) или от интернет-страницата на „Р-ТЕЛЕКОМ” ЕООД.
4.1. След като добави избраните продукти в количката, клиентът следва да попълни формуляр с електронен адрес и други данни и посочва начина на плащане. Допълнително, клиента може да посочи дали желае предварително да се уведоми за срока на доставката. След като завърши поръчката и натисне бутона „Финализирай поръчката”, се счита, че клиентът е изпратил оферта до доставчика.
4.2. Клиентът ще бъде уведомен на посочения електронен адрес за получаването, потвърждаването и изпращането на поръчката.
5. По желание на клиента се изпраща форма за запитване за цена, наличност, срок на доставка и др. публикувана на интернет-страницата на доставчика.
5.1. Запитванията, постъпили до 14.00 часа, се обработват в деня на постъпването им. Запитванията, постъпили от 14.01часа се обработват на следващия ден.
5.2. При условие че производителят потвърди наличността на заявената стока, доставчикът представя на клиента оферта, съдържаща информация относно основните характеристики на стоката, срока за доставка, цената в български левове, с включени в нея данъци и такси, разходите за доставка, включително разходите за застраховка, когато такава е уговорена.
5.3. Изпращането на потвърждение на офертата от страна на клиента се счита за волеизявление за сключване на договора за доставка при изложените в офертата условия.
Допълнителни споразумения и промени в офертата изискват писмено съгласие на страните.
5.4. ВАЖНО: При плащане чрез PаyPal или извършване на превод от кредитна или дебитна карта чрез PayPal, клиентът заплаща на доставчика такса в размер на 3,5% (три цяло и пет процента).
6. Отстъпки не са предвидени, като авансовите плащания не дават право на намаления. За поръчки, за които няма договорена цена се прилага актуалната цена в деня на доставка.
7. Доставчикът може да измени посочената цена по адекватен начин в случай на увеличение на разходите след сключването на договора, особено когато това се дължи на увеличения в трудовите възнаграждения, увеличаване на цените на материалите или вариране на валутните курсове. Когато клиентът пожелае, доставчикът се задължава да се обоснове.
8. Общата цена на стоката се заплаща по банков път по сметките на на доставчика:
- В евро (€) - IBAN: BG36UNCR70001523031051, SWIFT (BIC): UNCRBGSF
- В лева (BGN) - IBAN: BG42UNCR70001523031040, SWIFT (BIC): UNCRBGSF
9. Доставчикът издава данъчна фактура съобразно изискванията на Закона за Счетоводството, която прилага към договора заедно с всички сертификати и гаранции и други придружаващи стоката документи.


III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА.
10. От решаващо значение за размера и датата на доставката е единствено писмената информация в потвърждението на поръчката или в писмената оферта. Допълнителни споразумения и промени изискват писмено съгласие между страните. Посочените дати на доставка са приблизителни. Началото на посочения в офертата срок на доставка предполага, че вече са изяснени всички технически въпроси.
11. Срокът за изпълнение на поръчката се счита за спазен, ако доставката е изпратена от страна на доставчика преди изтичането на крайния срок или е съобщено за нейното наличие на разположение за доставка.
12. Срокът на доставка се удължава адекватно в случай на непреодолима сила. За наличието на непреодолима сила ще бъде съобщено писмено на клиента възможно най-скоро.
13. Обикновено и ако не е уговорено друго, продуктите се изпращат от склад-Сливен. С предаване на стоката на куриер, рискът от нейното унищожаване или повреждане преминава върху клиента.

 

IV. ОТГОВОРНОСТИ.
14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнението или за неточно изпълнение на доставка, настъпили поради установени от спедитора условия за приемане, пренасяне и доставка на куриерски пратки - международни и на територията на България.
15. При положение че клиентът изпадне в забава при извършването на уговорени предварително плащания, същият дължи на доставчика неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) на ден върху неизплатената сума.
16. Всички устройства се изпращат проверени от доставчика. Клиентът е длъжен да извърши проверка на получените стоки и да информира доставчика в еднодневен срок в писмена форма за всеки дефект, който е очевиден и разпознаваем при подобаващ тест. В случай на обосновано уведомление за дефекти, доставчикът има право да извърши предварителен тест или да изпрати стоката директно до производителя за замяна или ремонтиране.
17. Доставчикът не носи отговорност за грешки в софтуера или грешки в указания или други писмени материали, отнасящи се до работа със софтуера.

 

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.
18. Стоките, обект на договора за доставка, притежават договорна гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация.
Доставчикът се задължава при заявена надлежно писмена рекламация да изпрати стоката на производителя.
19. Доставчикът не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично друга писмена гаранция за доставените стоки.
20. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, пряко или косвено уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено в инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя на продукта. Не се приемат различни, противоречащи на тези условия, освен споразумение с взаимно писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават от настоящите условия. За да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни споразумения и различия се изисква писмено съгласие от Р-Телеком ЕООД. Фирмената политика се прилага за всички бъдещи сделки с клиента.
21. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване на поправка на заявени за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в съответствие с договора за продажба.
21.1. Стандартната гаранция е 2 (две) години от датата на покупката (ако тази дата е потвърдена на етикет/печат или всякакви други подходящи средства) или от датата на производство (ако датата на покупката не е потвърдена).
21.2. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи:
а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука;
б) дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо оборудване;
в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице;
г) гаранционната пломба/лепенка е увредена;
д) продуктът е механично повреден.
21.3. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от клиента цена на стоката.
22. При несъответствие на продукта с договора за доставка клиентът заявява до доставчика рекламация по образец.
22.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на доставчика в състоянието, в което е бил доставен- с оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и всички придружаващи документи. Клиентът следва да приложи и касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
22.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното, или чрез ремонт на продукта, като производителя е този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не.
22.3. Рекламация може да се предяви до две години от доставката на продукта, но не по-късно от един месец от установяване на неизправност.
23. Единствено съответният производител определя, дали става дума за гаранционен случай. Ако е такъв, всички разходи са за сметка на Р-Телеком. В противен случай е необходимо те да се поемат от клиента, като се предоставя оферта за предваритело одбрение, относно необходимите резервни части и ремонт.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
24. С изпращането на потвърждение на офертата клиентът заявява, че е съгласен с настоящите общи условия на договорите за доставка.
25. Доставчикът не е отговорен за преки, непреки или последващи вреди или щети, включително изгубено време, пропуснати ползи или други, когато са настъпили при неспазване на настоящите общи условия. Категорично се отхвърля от Доставчик и Производител всяка друга гаранция извън настоящите условия, пряка или косвена, за който и да е от продуктите.
26. Изменения в настоящите общи условия страните могат да правят по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
27. По въпроси, неуредени от настоящите общи условия и възникнали по повод сключването, изпълнението, изменението и прекратяването и отговорностите по договора за доставка, се прилагат законите на Република България.
28. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите общи условията бъде призната за недействителна, останалата част от условията остава валидна и изпълнима.
29. Всички спорове, възникнали по време на изпълнение на настоящия договор, се решават от страните чрез преки преговори. При непостигане на съгласие споровете се решават по исков ред пред родово компетентния съд в гр.Сливен, Република България.